องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 2         บ้านห้วยห้า ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่ลาน้อย    ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย ไปทางทิศตะวันออกประมาณ   35 กิโลเมตร มีพื้นที่โดยประมาณ 75,000 ไร่   (120  ตารางกิโลเมตร) ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ ตำบล อำเภอ และจังหวัด ดังนี้
                - ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
                - ทิศใต้ ติดต่อ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และ ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 
                - ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
- ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ