องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
ฝ่ายบริหาร  |  ฝ่ายนิติบัญญัติ  |  สำนักงานปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  |  กองส่งเสริมการเกษตร  |  โครงสร้างภายในราชการ
 
นางวิไลพร พลประดิษฐ์
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0801248785
นายเอนก ประจักษ์เมธี
พนักงานงานทั่วไป
นางสาวนีรนุช พิรุณนภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางชุติมา พร้อมรักษา
ผู้ดูแลเด็ก
นางาสาวสุภาวิณี พรหมเสริมสุข
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิไล งามจารุพุทธกร
ผู้ดูแลเด็ก
นางอำพร ทัศนาไพร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศรีไพร สุจริตสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นายสยาม นพมาศนิรันดร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดวงเดือน จันทร์แย
ผู้ดูแลเด็ก
นางพิชญาภา ก่อสร้างสกุล
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ