องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
ฝ่ายบริหาร  |  ฝ่ายนิติบัญญัติ  |  สำนักงานปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  |  กองส่งเสริมการเกษตร  |  โครงสร้างภายในราชการ
 
นางสาวพิชญา สุธาสิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0863184127
นางสาวเกษมณี เปี่ยมชลธาร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางเรณู เกียรติดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายวิโรจน์ คงวิไล
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางวิไล คฤหัส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวชลนิภา ขันธ์เขียว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ