องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

     

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2565

     

ประกาศ นโยบายการงดรับและการให้ของขัญ

      

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      

ประกาศ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม

      

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม เรื่อง หลักเกณ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเก่ยวกับกาจัดการข้อร้องเรียน กรณ๊เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

      

ประกาศ มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

      

ประกาศ มาตราการให้ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

      

12 3
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ