องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      
ประกาศ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม

      
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม เรื่อง หลักเกณ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเก่ยวกับกาจัดการข้อร้องเรียน กรณ๊เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

      
ประกาศ มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

      
ประกาศ มาตราการให้ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

      
ประกาศ มาตราการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

      
ประกาศ มาตราการการป้องกันการให้หรือรับสินบน

      
แผนพัฒนาบุคลากร ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

      
รายงานผลการบริหารและพิจารณาทรัพยากรบุคลากร อบต.ห้วยห้อม

      
12 3
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ