องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
คู่มือสมรรถนะหลัก

      

คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร

      

คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน

      

การประเมินผลพนักงานจ้าง

      

ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

      

ประกาศ มาตรการให้ผู้มีสาวนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

      

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

      

คู่มือการปฎิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม

      

คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน - ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ