องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตบล พ.ศง 2558

      

ประกาศ ก.อบต.จ.แม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558

      

ประกาศ ก.ถ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรัษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558

      

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรและการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ

      

ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2562

      

ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลกเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

      

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแตงตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)

      

ประกาศ ก.จ ก.ท ก.อบต. เรื่องทาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและการแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562

      

ประกาศ ก.ถ. เรื่องการกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 สรรหาบุคคล

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ