องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม

     

คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม เรื่อง มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย

     

ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ