องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
แผนปฏิัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความดปร่งใส (พ.ศ. 2566 -2570)

     

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

     

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

     

รายผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

     

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม รอบ 12 เดือน

     

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) ประจำปี พ.ศ. 2565

      

ประกาศ การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทจรติ 4 (ประจำปี 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม

      

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตปี 2564 อบต.ห้วยห้อม

      

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2564

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ