องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยารบุคคลประจำปี 2564

     

KM องค์การแห่งการเรียน ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม

     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม เรื่อง มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย

     

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2565

     

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558

     

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2557

     

หลักเกณฑ์และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดแม่ฮ่องสอน

     

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ