องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

      

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564)

      

งบแสดงฐานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 (1ตุลาคม 2562-30กันยายน 2563

      

งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค 2562- 30 ก.ย. 2563)

      

งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ