องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม (พ.ศ. 2566 - 2570 )

     

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565

     

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2565

     

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ 2565)

      

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

     

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561

     

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

     

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบเดือนตุลาคม

     

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

     

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ